Rapporter

Här finns rapporter från och med år 2000 skrivna av Bengt Göran Emtinger.

Vård efter behov och kapacitet – Politisk styrning igår, idag och i morgon

Augusti 2022 – Rapporten är ett kunskapsunderlag om politisk styrning av hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus har lagts på kapitlen ”Vart är vi på väg” och ”Nationellt likvärdig vård”. I bilagorna återges debattartiklar om nationell styrning och utmaningar, primärvårdens historia samt kartläggning av sammantagna vårdkontakter utifrån åldersgrupper samt kvinnor och män. Rapporten är i första hand skriven för politikerna i Region Östergötland men innehållet spänner också över den nationella nivån.

 Vård efter behov och kapacitet

Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet

Juni 2020 – Under de senaste dryga femtio åren har arbetsmarknaden blivit allt mer jämställd. Det belyses i ESO-rapporten ”Jämställdhet räknas”. Rapporten är en kartläggning av den kvantitativa jämställdheten, med särskild betoning på  inflytelserika positioner inom offentlig sektor.
I rapporten gör Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth en kartläggning av hur könsfördelningen ser ut på arbetsmarknaden. Särskild vikt läggs vid utvecklingen inom offentlig sektor och på positioner som chef och specialist.
Rapporten visar att det i dag är fler kvinnor än män som är chefer och specialister i den offentliga sektorn. Som en viktig förklaring lyfter författarna fram att det är kvinnorna som sedan ett antal år tillbaka dominerar på högskola och universitet. Kvinnorna fullföljer också i högre utsträckning än männen sina utbildningar.

ESO Pressmeddelande
ESO Sammanfattning
ESO Rapport

Den tidsinställda boomen – fem minuter fakta om äldres demografi, hälsa, vård och omsorg

Januari 2017 – Rapporten ger en kort sammanfattning och analys om utmaningarna inom vård och omsorg av äldre: befolkningsutveckling, ökning av antal äldre, äldres vårdkonsumtion, omsorgsinsatser i kommunerna samt friska och sjuka år. Kompendiet är framtaget till ett internat med två samråds och ledningsgrupper av politiker och tjänstemän från Region Östergötland och länets kommuner.

Den tidsinställda boomen

Kampen om framtiden – ett drama om vårdens villkor inför 2025

Mars 2016 – Rapporten tar sitt avstamp i åtta grundläggande utmaningar för den svenska hälso- och sjukvården. Huvudrapporten beskriver också dagens sjukvårdssystem och olika vägar för att möta utmaningarna. Den är i första hand skriven för sjukvårdsansvariga i Region Östergötland. Innehållet spänner också över den nationella nivån och vänder sig till de som är intresserade av fakta och analys om vad som ligger framför oss. Rapporten är gjord i tre delar som kan läsas oberoende av varandra:

 Vägar och verklighet (Huvudrapport)
Åtta utmaningar och en besvärjelse (Fördjupningsrapport)
En återresa i sjukvårdssystemet (Bonusrapport)

Vårdmodeller sköra äldre

Mars 2016, medförfattare Jenni Fock, Region Östergötland – Rapporten visar aktuella etablerade vårdmodeller och innovativa tekniska lösningar under utveckling i Sverige för äldre med stort behov av sjukvård och omsorg. Modellerna och lösningarna finns i hemmet, primärvården, specialistvården och i omsorgen. Rapporten visar också olika modeller för prediktion av riskgrupper för ohälsa och sjukvårdsutnyttjande bland de äldre som kan bli föremål för särskilda insatser. Rapporten är skriven på uppdrag av Regiondirektören, Region Östergötland. Rapporten är uppdelad i en huvudrapport och en rapport med fördjupat faktaunderlag om äldres demografi, hälsa, vård och omsorg.

Vårdmodeller sköra äldre
Äldres demografi, hälsa, vård och omsorg (Fördjupat faktaunderlag)

Remaining at home to the end. Quality in advanced palliative home Care

Juni 2001 – Bidrag vid Geriatriska världskongressen i Vancouver.

 Remain to the end

När doktorn tar av sig skorna

November 2000 – Om att som äldre få vård i sitt eget hem.

 Doktorn tar av sig skorna
 Poster hemsjukvård riksstämma