Rapporter

Här finns rapporter från och med år 2016 skrivna av Bengt Göran Emtinger.

Den tidsinställda boomen – fem minuter fakta om äldres demografi, hälsa, vård och omsorg

Januari 2017 – Rapporten ger en kort sammanfattning och analys om utmaningarna inom vård och omsorg av äldre: befolkningsutveckling, ökning av antal äldre, äldres vårdkonsumtion, omsorgsinsatser i kommunerna samt friska och sjuka år. Kompendiet är framtaget till ett internat med två samråds och ledningsgrupper av politiker och tjänstemän från Region Östergötland och länets kommuner.

Den tidsinställda boomen

Kampen om framtiden – ett drama om vårdens villkor inför 2025

Mars 2016 – Rapporten tar sitt avstamp i åtta grundläggande utmaningar för den svenska hälso- och sjukvården. Huvudrapporten beskriver också dagens sjukvårdssystem och olika vägar för att möta utmaningar-na. Den är i första hand skriven för sjukvårdsansvariga i Region Östergötland. Innehållet spänner också över den nationella nivån och vänder sig till de som är intresserade av fakta och analys om vad som ligger framför oss. Rapporten är gjord i tre delar som kan läsas oberoende av varandra:

 Vägar och verklighet (Huvudrapport)
Åtta utmaningar och en besvärjelse (Fördjupningsrapport)
En återresa i sjukvårdssystemet (Bonusrapport)

Vårdmodeller sköra äldre

Mars 2016, medförfattare Jenni Fock, Region Östergötland – Rapporten visar aktuella etablerade vårdmodeller och innovativa tekniska lösningar under utveckling i Sverige för äldre med stort behov av sjukvård och omsorg. Modellerna och lösningarna finns i hemmet, primärvården, specialistvården och i omsorgen. Rapporten visar också olika modeller för prediktion av riskgrupper för ohälsa och sjukvårdsutnyttjande bland de äldre som kan bli föremål för särskilda insatser. Rapporten är skriven på uppdrag av Regiondirektören, Region Östergötland. Rapporten är uppdelad i en huvudrapport och en rapport med fördjupat faktaunderlag om äldres demografi, hälsa, vård och omsorg.

Vårdmodeller sköra äldre
Äldres demografi, hälsa, vård och omsorg (Fördjupat faktaunderlag)